ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด #แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย…ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด #แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย…ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และสามารถรับชมสด (LIVE) ที่ https://www.facebook.com/NPUThailand #NPUTransformation #ร่วมกันพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 4/2566

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 14- 15 กันยายน 2566 ณ อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนผู้อำนวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ปัจจุบันสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน 20 สถาบัน ได้แก่ภาคเหนือ1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา5. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น7. สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี9. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม10. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภาคกลาง11. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร12. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช13. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนภาคตะวันออก14. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา15. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาภาคใต้16. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา […]

กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม (คนใหม่) พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ผลักดัน มนพ. เป็นศูนย์กลางทางด้าน เวียดนามศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับท่าน ชู ดึ๊ก หยุง (Chu Duc Dung) กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะฯ เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี (คนใหม่) พร้อมหารือถึงการขยายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม โดยท่านกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นศูนย์กลางทางด้าน “เวียดนามศึกษา” (Vietnamese Studies) ที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การสนับสนุนทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไปในอนาคต ภาพ: ไชยา สอนไชยา ข่าว: ผศ.ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา  

รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม หารือร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ในการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประปา พร้อมเยี่ยมชมสนามกอล์ฟภูกระแต มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือและเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม และเยี่ยมชมพื้นที่สนามกอล์ฟภูกระแต มหาวิทยาลัยนครพนม ณ บริเวณพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ภูกระแต บ.ภูเขาทอง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ฯ ITECH NPU

ม.นครพนม จัดแสดงผลงานนักวิจัยดีเด่น “NPU Excellence Research Expo 2023”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน “NPU Excellence Research Expo 2023” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างและพัฒนานักวิจัย รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริหารวิชาการชุมชน งาน “NPU Excellence Research Expo 2023” จึงเป็นเวทีให้อาจารย์และทีมนักวิจัย ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบกับชุมชน” พร้อมเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัย นำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการที่ได้รับการสนับสนุน จากทุน Fundamental Fund (FF 2565-2566) […]

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเมืองน้ำดำ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

https://www.youtube.com/watch?v=GEN6ZFmnV24โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเมืองน้ำดำ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ เวทีโดม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โดมกิจกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการประกวดในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมฯ สามารถคว้ามาได้ทั้งหมด 4 รางวัล ดังนี้ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 12.รางวัลวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม3.รางวัลบทเพลงเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม4.รางวัลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยอดเยี่ยม ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง”รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม”ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566———————————–ข้อมูล: คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม http://council.npu.ac.th/…/2023/09/031-2566-watermask.pdf

📣📣สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม📣📣📷ขอเชิญร่วม ชม ชิม ซ๊อป ในงาน 🎉🎉”เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม”🎉🎉

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมขอเชิญร่วม ชม ชิม ซ๊อป ในงาน“เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม”ในวันที่ 30 มีนาคม 2566เวลา 09.00-20.00 น.ณ ลานพนมนาคา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมพบกับนิทรรศการแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยนครพนม กว่า 30 บูธผลงานวิจัยและวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยนครพนม กว่า 20 บูธเปิดตัวนวัตกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ Naka Analyticเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางการยกระดับผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการชุมชน”เสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการนำข้อมูล Community Big Data จังหวัดนครพนม สู่การยกระดับเชิงพื้นที่”มินิคอนเสิร์ต จากหมอลำสาวใช่ทุกสำเนียง “เวียง นฤมล”เจ้าของผลงานเพลง แฟนเก่ากลับใจเสียงร้องสาวลีลาวดี จากบทเพลง 100 ล้านวิว “เรวตะฮักนะลีลาวดี” (18.00 น. เป็นต้นไป)พิเศษท่านที่เข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรม สามารถชิมฟรีตลอดงานเพียงโพสต์ภาพท่านแล้วติดแฮทแท็ก #U2T #NPU——————————————————————#RDI […]

ขอเชิญร่วมตอบแบสอบถามความพึงพอใจ และความคิดเห็นในการรับฟังรายการของทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.50 MHz

งานสื่อสารองค์ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบสอบถามความพึงพอใจ และความคิดเห็นในการรับฟังรายการของทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.50 MHz ท่านสามารถเข้า Link แบบสอบถาม https://bit.Ly/3951Mgx ข้อมูลสถานีวิทยุ https://bit.ly/3srBziY งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานสถานีวิทยุมีการพัฒนารายการวิทยุให้มีความหลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงทุกหน่วยงานภายในและภายนอก ที่สำคัญเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยนครพนมออกสู่ประชาชนทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น มาร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม และรับรางวัลของที่ระลึก 20 ท่านแรก หมดเขตภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ( ประกาศรายชื่อผ่าน fb : NPURADIOFM102.50MKZ )

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกคณะวิทยาลัยยกเว้นหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและพยาบาลศาสตร์บัณฑิตhttp://admission.npu.ac.th/?p=3161 การยืนยันสิทธิ์ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ.ในระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.npu.ac.th/ ติดต่อสอบถามงานรับเข้าและแนะแนวการศึกษาเบอร์โทรศัพท์ 0-4253-2525 หรือ 0-4253-2477 ถึง 8 ต่อ 703

1 2 4

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ต่อไปถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save